Urząd Gminy Ojrzeń
06-456 Ojrzeń
tel. 236718320
www.ojrzen.pl
www.ugojrzen.bip.org.pl
e-mail: ojrzen@ciechanow.pl

Gmina Ojrzeń położona jest w południowej części powiatu ciechanowskiego, który z kolei usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Sąsiaduje z gminami: Ciechanów, Sońsk, Glinojeck, Nowe Miasto i Sochocin. Zajmuje powierzchnię 123 km2. Przez tereny gminy przepływa rzeka Łydynia, wpadająca do Wkry w sąsiedniej gminie Sochocin. Poza tym centralną jej część przebiega droga krajowa nr 60 z Płońska do Ciechanowa, stanowiąca ważny element połączenia komunikacyjnego.
To na tej trasie umiejscowiony jest Ojrzeń i tu mieszczą się władze gminy oraz wszystkie instytucje działające na tym terenie.
W granicach gminy znajduje się 30 miejscowości, podzielonych na 27 jednostek pomocniczych – sołectw, w których zamieszkuje ponad 4500 osób. Największe miejscowości to Ojrzeń – 645 mieszkańców; Kraszewo – 415 mieszkańców; Młock -350.
W gminie zarejestrowanych jest 250 podmiotów gospodarczych. Przeważającym zajęciem ludności zamieszkującej Ojrzeń i okolice jest rolnictwo – oparte i rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Bazę edukacyjną stanowi 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym.
Bardzo ważnym elementem krajobrazu jest rzeka Łydynia, jak i Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu zajmujący na terenie gminy 31,8 % jej ogólnej powierzchni.
Cennymi zabytkami są kościół parafialny i dzwonnica z XVII w. w Kraszewie oraz pałac z XVIII w. wraz z parkiem w Luberadzu.
Poza tym w Młocku istnieje pomnik przyrody – dąb szypułkowy „Uparty Mazur” (jeden z najstarszych istniejących cennych zabytków przyrodniczych na terenie gminy). Gmina Ojrzeń ze względu na położenie i walory przyrodnicze jest miejscem bardzo atrakcyjnym turystycznie.