Co możesz w NFZ

Możesz uzyskać refundację leku którego nie ma "normalnie" w obrocie - import docelowy

Jak uzyskać refundację leku - import docelowy

Jeśli musisz skorzystać z terapii lekiem, który nie posiada zezewolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, lekarz wystawi ci specjalny wniosek (zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta),

Wniosek pozwala na sprowadzenie ilości leku niezbędnej do przeprowadzenia maksymalnie trzymiesięcznej kuracji.

Wniosek składa się z trzech części:

  • Część A -  wypełnia lekarz prowadzący leczenie oraz potwierdza konsultant z danej dziedziny medycyny.
  • Część B -  potwierdza minister właściwy do spraw zdrowia (po wypełnieniu części A ). Wniosek należy przesłać na adres: Ministerstwo Zdrowia – 00-958 Warszawa ul. Miodowa 15.
  • Część C -  tylko w przypadku wystąpienia z wnioskiem o refundację potwierdza Prezes NFZ.

Po wypełnieniu  części A i B wniosku  musisz złożyć go w NFZ (osobiście lub listownie: Sekcja Gospodarki Lekami, Delegatura w Ciechanowie, MOW NFZ, 06-400 Ciechanów ul. 17 Stycznia 7). Do wniosku musisz dołączyć:

  • podanie o objęcie refundacją wnioskowanego leku z uzasadnieniem,
  • zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie, które winno zawierać: uzasadnienie zastosowania wnioskowanego leku oraz wyjaśnienie o zastosowaniu w trakcie kuracji leków zarejestrowanych w Polsce i wyczerpaniu możliwości dalszego ich stosowania, podanie przeciwwskazań do stosowania dotychczasowej kuracji przy pomocy leków zarejestrowanych w Polsce, kod ICD 10 wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, sposób dawkowania preparatu oraz potwierdzenie lekarza prowadzącego leczenie, że pacjent będzie przyjmował lek samodzielnie

Jeśli Twoja dokumentacja nie będzie kompletna, Fundusz poprosi o jej uzupełnienie. Poprawnie wypełnione dokumenty prześle do Centrali NFZ, tam decyzję o ich potwierdzeniu wyda Prezes Funduszu (część C wniosku). Okres oczekiwania na potwierdzenie części C wniosku i przekazanie pacjentowi może trwać do 15 dni.

Po otrzymaniu zgody Prezesa NFZ możesz  złożyć potwierdzony wniosek (ważny 30 dni od daty potwierdzenia przez Prezesa NFZ) oraz receptę (ważną 120 dni) w aptece, w której  otrzymasz lek (jego koszt to opłata ryczałtowa za każde jednostkowe opakowanie).

Uwaga! Pacjentom leczonym w szpitalu leki w ramach importu docelowego zapewnia szpital.