Posiedzenia komisji:
Wspólne 7 posiedzenie Komisji GKiOŚ oraz RGiB

Sprawozdanie z funkcjonowania ZKM Sp. z o.o. za rok 2018 z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i kierunków działań Spółki w zakresie komunikacji miejskiej na 2020 rok.

Wspólne 6 posiedzenie Komisji GKiOŚ oraz RGiB

Informacja o działającej w kadencji 2014-2018 komisji doraźnej do opracowania programu gospodarowania i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Posiedzenie nr 5 Komisji GKiOŚ

Informacja - założenia planu naprawy, modernizacji i budowy ulic na okres 2019-2021. Drogi i chodniki wymagające remontu kapitalnego.

Posiedzenie nr 4 Komisji GKiOŚ

Możliwość rekreacyjnego zagospodarowania Lasu Śmiecińskiego.
Stan pielęgnacji zieleni miejskiej. Zadania w obszarze zieleni zrealizowane w 2018 roku i planowane na lata 2019-2020.

Posiedzenie nr 3 Komisji GKiOŚ

Sprawozdanie za 2018 r.
Informacja o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Roczny plan pracy:

Praca bieżąca:

Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych
Problemy zgłaszane przez mieszkańców i członków komisji
Inne zadania nieujęte w planie pracy wynikające z właściwości Komisji i Rady Miasta oraz wniosków Prezydenta