Aktywność w Radzie Miasta Ciechanów

Posiedzenia komisji:
VII sesja Rady Miasta Ciechanów
  • debata nad raportem o stanie miasta
  • głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta i absolutorium z wykonania budżetu za 2018r.
  • ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
  • monitorowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020”
  • monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005-2023
  • monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów
Posiedzenie nr 2 Komisji SWiP

Radni mieli pochylić się nad petycją przedsiębiorców z ul. Warszawskiej. Dyskusji nie było.
Prawdopodobnie najkrótsze posiedzenie komisji... w historii.